2021/2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය සහ අනුබද්ධිත ආයතන සඳහා ආරක්ෂක සේවාව ලබා ගැනීමට අදාළ ලංසුව පිරි නැමීම සම්බන්ධ වූ දැන්වීම
September 22nd 2021
NOTICE FOR THE EXTENTION OF THE BIDDING PERIOD AND CHANGE OF QUALIFICATION CRITERIA FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF SPORTS GROUND AT MALIGAPITIYA SPORTS COMPLEX
August 12th 2021
NOTICE FOR THE EXTENTION OF THE BIDDING PERIOD AND CHANGE OF QUALIFICATION CRITERIA FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF SPORTS GROUND AT TORRINGTON SQUARE SPORTS COMPLEX
August 11th 2021
මහනුවර කටුගස්තොට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යෘපෘතියේ, ඉතිරි වැඩ වලට අදාළ ප්‍රසම්පාදන තීරණය
July 30th 2021
Procurement decision for the remaining work of the playground development project of St. Anthony's Girls' College, Katugastota, Kandy
July 01st 2021
DESIGN AND CONSTRUCTION OF SPORTS GROUND AT MALIGAPITIYA SPORTS COMPLEX INCLUDING 400m
June 26th 2021
Design and construction of sports ground at torrington square sports complex including 400m - class ii, 6 lane, pre-fabricated synthetic track and other field facilities
June 25th 2021
The extention of the bidding period for the design construction and laying of 130m - 4 lane full pur synthetic training track facility for two schools and three sports complexes
May 31st 2021
Pre-Bid meeting of DESIGN AND INSTALLATION OF 100M, FULL PUR SYNTHETIC TRAINING TRACK FACILITY FOR TWO SCHOOLS AND THREE SPORTS COMPLEXES
May 20th 2021
Cancellation of tender for Design and construction of sports ground at Torrington square sports complex
May 20th 2021